خلاصه و لپ کلام  اخلاق

دو واژه بیشتر نیست.

مرنج ؛ مرنجان