زمانى که ما مدرسه مى رفتیم

یه نوع املاء بود به اسمِ "دیکته پا تخته ای"

توی زمان خودش و در نوع خودش عذابى بود الیم

براى کسى که پاى تخته مى رفت یه حسى داشت

تو مایه هاى اعدام در ملاءعام...

و براى همکلاسى هاى تماشاچى

چیزى بود مصداق تفریح سالم..