این مشکل تو نیست که نمیفهمی

مشکل از منه که توقع دارم بفهمی ...

 

روش های غلط  آموزش؛ تدریس بی رغبت و

کلاسداری بی انگیزه  و بروز نبودن علم معلم

خیانت به خانواده ها و بیت المال است.