هورا عید شد

سه هفته مدرسه و گانیه ، بروس جویس و بُلُوم تعطیل

تکالیف نوروزی رو هم که گشتالت انجام میده

هورا طبق نظریه جان دیویی ؛

یاد گیری در جامعه را عشق است

هورا