هیچ از خودمان پرسیدیم که چرا

دانش آموزان یکی یکی به مدرسه  میآید ولی

یکباره و با عجله از آن خارج میشوند؟