موضوع : کدام کشورها با کشور ایران همسایه اند؟     پایه: پنجم ابتدایی       تعداد: 9 نفر       زمان: 25 دقیقه

هدف کلی جغرافی ( آشنایی با کشورهای همسایه)

 اهداف جزیی        

                               1- همسایه های شرقی ایران را نام ببرید.

   دانش           2- همسایه های غربی ایران را نام ببرید.

                              3- همسایه های شمال کشور ایران را نام ببرید.

    4- همسایه های جنوبی کشور ایران را نام ببرید.

 

    1- با مفهوم همسایه آشنا می شود.

    نگرش        2- علاقمند به فعالیت گروهی در کلاس است.

                             3- با مفهوم مرز و دفاع آشنا می شود.

 

  مهارت   1- روی نقشه کشورهای همسایه ایران را پیدا کند.

روش تدریس تدریس کارایی تیم 

وسایل مورد نیاز نقشه – کره جغرافیا- کتاب

- سلام واحوالپرسی – دقت در رفتارهای دانش آموزان- حضور و غیاب- برری تکالیف 

ارزشیابی تشخیصی پرسش از درس گذشته با موضوع صنایع ایران

ایجاد انگیزه به همراه داشتن نقشه جغرافیا و کره در هنگام ورود به کلاس و آوردن یکی از دوستان به کلاس و معرفی کردن آن به بچه ها که ایشان یکی از همسایه های ما هستند.

ارائه درس گام اول از نقشه ای که در شماره 27 از کشور ایران و همسایه ها کشیده شده است به تعداد دانش آموزان کپی می زنیم و در اختیار آنها قرار می دهیم و از آنها می خواهیم به دقت به نقشه نگاه کنند  خطوط و مسیر مرز های کشور ایران را بدقت نگاه کنند و همسایه های کشور ایران را بدرستی مطالعه کنند..

گام دوم طراحی سوالات از قبیل موارد زیر دراختیار بچه ها قرار می دهیم. و از آنها می خواهیم که بدقت سوالات را بخوانند به صورت فردی پاسخ سوالات را علامت بزنند.

1- در شمال ایران کدام کشور قرار دارد؟  1نمره

پاکستان□        افغانستان□        ترکمنستان□           عراق□

2- در جنوب کشور ایران کدام کشور قرار دارد؟  1نمره

یمن □             عراق  □             ترکیه □             پاکستان □

3- همسایه های شرقی کشور کدامند؟  1نمره

عراق □           افغانستان □            ارمنستان  □         عربستان □

4- کدام کشورهای زیر همسایه های شمال ایران هستند؟

ترکمنستان □          جمهوری آذربایجان □            ترکیه  □             همه موارد□

5- کدام گروه از کشورهای زیر همسایه های شرقی ایران هستند؟

ترکیه- افغانستان □         عراق – عمان □                 افغانستان- پاکستان □           عراق و سوریه □

6- همسایه های جنوب کشور اران را نام برید؟ 2نمره

7- همسایه های غرب کشور ایران را نام ببرید؟  2نمره

 8- بیشترین مساحت غرب ایران با کدام کشور است؟  2نمره

پس از پاسخگویی دانش آموزان به صورت فردی به سوالات برگه های سوال را جمع می کنیم و نمره ی هر فرد را در برگه یادداشت می کنیم.

گام سوم در این مرحله دوباره همان سوالات را در اختیار گروه ها قرار می دهیم و از آنها می خواهیم که سوالات را با مشورت یکدیگر پاسخ دهند و وقتی دانش آموزان مشغول مشورت و پاسخگویی به سوالات هستند معلم جدول زیر را روی تابلو رسم می کند نمرات را طبق موضوعات هر ردیف قرار می دهد.

 

                                            تیم

تیم 1

تیم 2

 تیم 3

                                پایین ترین نمره فرد ی

 

 

 

                                بالاترین  نمره فردی

 

 

 

                                معدل نمرات فردی

 

 

 

                                نمره ی تیم

 

 

 

 

100 ×                                         = کارآیی تیم

 

 

 

 

                              رتبه

 

 

 

                              رتبه ی پیشرفت

 

 

 

 

دانش آموزان به صورت گروهی به سوالات پاسخ می دهند و معلم نمرات را یادداشت می کند و طبق فرمول کارایی هر تیم را اعلام می کند. و تیم هتیی قوی هستند که نمرات گروهی از نمرات فردی آنها بیشتر شده باشد.

گام چهارم معلم در پایان از مطالب درس یک جمع بندی مفید شامل اینکه روی تابلو نقشه ی کشور ایران را نصب می کند و یک تصویر چهار جهت اصلی ← شمال ← شرق ← غرب را ترسیم می کند و از روی نقشه همسایه های ایران را معرفی می کند و مرز کشور ایران را با کشورهای همسایه را دقیقاً به دانش آموزان نشان می دهد. و از کره جغرافیا نیز برای تفهیم بیشتر استفاده می کند.

 

ارزشیابی پایانی با طرح سوالاتی از قبیل 1- در شمال کشور ایران کدام کشورها قرار دارند؟      2- درشرق کشور کدام همسایه ها قرار دارند؟    3- در غرب کشور ایران چه کشورهایی قرار دارند؟   4- در جنوب کشور کدام همسایه ها قرار دارند و از دانش آموزان می خواهیم سوالات پایان کتاب یا درس را پاسخ بگویند.

 

تعیین تکلیف از دانش آموزان می خواهیم نقشه کشور ایران را به صورت گروهی درست کنند (ترسیم کنند )

و همسایه های کشور ایران را با رنگ های متفاوت نشان دهند و جلسه ی بعد به کلاس گزارش کنند.

 

تکمیل چک لیست

 

                                     اهداف رفتاری

گروه 1

گروه 2

گروه3

1- همسایه های شرقی ایران کدامند؟

2- همسایه های غربی ایران کدامند؟

3- همسایه های شمال ایران کدامند؟

4- همسایه های جنوبی ایران کدامند؟

5- با مفهوم همسایه آشنا شده اند؟

6- در کار تیمی موفق بودند؟

7- با مفهوم مرز به صورت عملی آشنا شدند؟

 

 

 

نمره