موضوع: معرفی صدا و نشانه (ر)         پایه: اول ابتدایی           تعداد: 12 نفر             زمان: 25 دقیقه

 

هدف کلی صدا ونشانه ( ر) و تقویت مهارت زبانی  

اهداف جزیی        

                                         1- تشخیص صدای ( ر ) در اول ، وسط و آخر کلمات

          دانستنی ها       2- چند کلمه که در آخر آن ها حرف ( ر) دارد نام ببرد.

   3- درس جدید را بدرستی بخواند.

 

                             1- ایجاد علاقه به همکاری در انجام کارهای خانه وکمک به مادر

     نگرش       2- به مادر به عنوان یکی از بهترین نعمتهای خداوند علاقه نشان دهد.

                3- آشنایی با پدیده هایی مثل ( باد – باران )

                                        

                    1- حرف ( ر) را در کلمات دیگر غیر از کتاب پیدا کند.

 مهارت 2- در دفتر مخصوص روزنامه چند کلمه که در آنها حرف(ر ) بکار رفته است پیدا کند.

                    3- جای حرف جدید را در جدول حروف تشخیص دهد.

       4- رعایت پوشش مناسب در روزهای بارانی.

کلمات جدید مادر– باران– آرام- ابر

 

وسایل کمک آموزشی کتاب درسی- وایت برد- پازل- توپ- خمیر بازی- مقوا رنگی

روش تدریس قصه گویی- پرسش و پاسخ

ارزشیابی تشخیصی با پرتاب کردن توپ به سوی هر دانش آموز از او می خواهیم که یک کلمه بگوید که در آن حرف ڌ ت باشد.

-         سلام واحوال پرسی- حضور و غیاب- بازدید تکالیف- دقت در وضع روحی و جسمی دانش آموزان

ایجاد انگیزه « قصه گویی»

یک روز پاییزی که هوا ابری بود. کم کم هوا باران می بارید. سارا از پشت پنجره کلاس به هوا نگاه می کرد. دید که روی شاخه یک درخت دو کبوتر نشسته اند و زیر برگ های درخت خود را پنهان کرده اند تا باران پرهای آنان را خیس نکند. با خودش گفت ای کاش من چتر خود را با خود آورده بودم  تا زیر باران خیس نمی شدم. در همین موقع زنگ مدرسه به صدا در آمد و همه به طرف خا نه هایشان به راه افتادند. سارا با این خیال از کلاس خارج شد و دید که مادرش کنار درمدرسه با یک چتر قشنگ منتظر اوست. خیلی خوشحال شد و خدا را شکر کرد و از مادرش تشکر کرد.

 

ارائه درس ابتدا یک مقوای رنگی به هر کدام می دهیم ( به هر میز) و از آنها می خواهیم پازل که در اختیار آنها قرار می دهیم روی مقوا بچسبانید تا شکل کامل را داشته باشیم.( پازل هوای بارانی) بعد هر گروه در مورد پازلی که در اختیار دارند مشورت کنند و در مورد تصویری که در اختیار دارند جمله هایی

بگویند. مثل : هوای ابری است. باران کم کم می بارد و....

پس کارت های نشانه ها را بین دانش آموزان پخش می کنیم و از هر گروه می خواهیم که کلمه ی روی

کارت را چندین بار بخوانند ذهن آنها را با صدای آخر کلمه سوق می دهیم و از آنها می خواهیم که

کلمات مورد نظر را در کتاب بخوانیم و پیدا کنند.

سپس از هر گروه می خواهیم که هر کدام از آنها یک قسمت از متن درس را بخوانند و سپس حرف (ر) را با خواندن شعر در جدول حروف الفبا قرار دهند .

 

جمع بندی و نتیجه گیری به هر دانش آموز خمیر بازی خودشان را می دهیم. و از آنها می خواهیم حرف(ر) را روی میز بسازند و به نمایش بگذارند.

 

ارزشیابی پایانی از دانش آموزان می خواهیم دفتر مربوط به روزنامه را باز کنند و حرف(ر) را پیدا کنند و کلماتی که حرف(ر) دارند را نام ببرند.(مراجعه به کتاب بنویسیم  در جلسه بعد )

تعیین تکلیف حرف (ر) را در منزل نقاشی کنند و به کلاس بیاورند و در جلسه بعد به تابلو مخصوص درس فارسی نصب شود.

یا با لوبیا و عدس حرف(ر) را برجسته روی مقوا کار کنند.

 

تکمیل چک لیست

 

اهداف رفتاری

نفر1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1- صدای (ر) را تشخیص می دهد. دراول- وسط- آخر

2- چند کلمه که صدای (ر) در آنها به کار رفته را نام ببرید.

3- درس جدید را به درستی می خواند.

4- در نوشتن کتاب بنویسیم مشکلی ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمره