موضوع: محیط اطراف ما     عنوان درس و پایه: علوم اول ابتدایی   تعداد: 12نفر     زمان: 25 دقیقه

هدف کلی آشنایی با یکی از حواس پنج گانه و نقش آن در شناسای محیط اطراف ( بینایی)

اهداف جزئی      

   1- اجسام را از نظر شکل ظاهری ( رنگ ، اندازه) مشاهده کند و مشاهداتش را در یک جمله بیان کند.

دانستنی ها     2- با دقت در محیط اطراف پدیده ها و اشیاء را شناسایی و اطلاعات لازم را جمع آوری کند.

                            3- راه های مراقبت از چشم را نام ببرد.

                                 1- در فعالیت پرسش و پاسخ نوبت را رعایت کند.

 نگرش                2-  به حفظ سلامت چشم اهمیت دهد.

                                   3- از دیدن ( استفاده از چشم) محیط اطراف و زیبایی های آفریده های خدا      احساس لذت کند و خدا را شکر گذار باشد.

 

                           1- برای دیدن اشیاء و محیط اطراف خود از حس بینایی خود درست استفاده کند.

   مهارت      2- فرق دیدن و مشاهده کردن را عملاً تجربه کند.

                           3- اجسام را از نظر شکل ظاهری با هم در گروه مقایسه کند.

روش تدریس بحث گروهی – پرسش و پاسخ- تفحص گروهی

وسایل مورد نیاز اشیاء به تعداد مورد نیاز باید باشد ( مداد- پاکن- تراش- گیره- ماژیک – خودکار – توپ کوچولو و....)

-         سلام واحوالپرسی – دقت در رفتارهای دانش آموزان- حضور و غیاب.

ایجاد انگیزه حین وارد شدن در کلاس وسایلی که قرار است مورد استفاده قرار دهیم با خودمان می آوریم  و یک مولاژ چشم نیز با خودمان می آوریم.

ارزشیابی ورودی پرسش از دانش آموزان چه چیزهایی در کلاس می بینید خوب دقت کنید ونام ببرید.

ارائه درس گام اول دانش آموزان را به گروه های چهار نفره تقسیم می کنیم و فعالیتهایی که می خواهیم انجام دهیم را برای آنها توضیح می دهیم. برای هر گروه از وسایل شخصی خودشان نیز استفاده می کنیم و به تعداد 15 الی 10 وسیله  و با یک چشم بند روی میز آنها قرار می دهیم.

گام دوم شروع فعالیت بچه ها خوب گوش کنید . در هر گروه افراد اول به دقت به وسایل و محل قرار گرفتن اشیاء روی میز نگاه کنید به مدت 2 دقیقه وقت دارید. که به اشیاء خوب نگاه کنید  چشم دوستتان را با چشم بند ببندید و بعد از گذشت چند ثانیه و با جابجا کردن محل قرار گرفتن یک یا دو شیء حالا چشم دوستتان را باز کنید و باید او با دقت سعی کند جابجایی اشیاء را تشخیص دهد. این کار را به نوبت برای افراد گروه تکرار کنید و میزان فعالیت گروه ها و نحوه ی عملکرد را درچک لیست ثبت گردد.

گام سوم از دانش آموزان می پرسیم . باچشم بسته چگونه توانستی اجسام را بشناسی یا این که فکر می کنی دلیل اشتباه تو چه بود؟ این نوع پرسشها باعث می شود که دانش آموزان در عکس العمل های خود دقت کنند.

گام چهارم یکی از بچه ها را بیرون کلاس می فرستیم و با جابجا کردن کیف دانش آموزان یا وسیله ای دیگر یا جا بجا کردن یکی ازدانش آموزان می خواهیم که وارد کلاس شود و از او می خواهیم که با دقت به دانش آموزان بگوید چه تغییری در کلاس ایجاد شده یا چه وسیله ای جابجا شده است شخص با پرسش سوالات و بچه ها ی دیگر با گفتن نه یا نزدیک شدیا  او را راهنمایی می کنند یا به پاسخ برسد. این کار را با تعدادی از بچه ها مثلاً از هر گروه یک نفر ادامه می دهیم. تا دانش آموزان به مفهوم مشاهده کردن نزدیک شوند( یعنی نگاه کردن با دقت) بعد از بچه ها می پرسیم بچه ها برای اینکه آنچه در اطراف ما وجود دارد بدرستی در ذهن ما جا بگیرند باید بدقت به آنها نگاه کنیم و از چشمان خود درست استفاده کنیم .

پس اگر بخواهیم اشیاء را بدرستی بینیم باید از چشم های خود بدرستی مراقبت کنیم و متذکر شویم که این یکی از حواسی است که بینایی نام دارد.

گام پنجم جمع بندی مطالب متذکر شدن چند جمله از قبیل این که بچه ها بدرستی به اجسام نگاه کنید و شکل و اندازه های آنها را به خاطر بسپارید – مثلاً ← مداد چه شکلی است واندازه آن چقدر است و... سعی کنید بچه ها با مشاهده دقیق اشیاء تصویر درستی در ذهن خود از اشیاء داشته باشند.

ارزشیابی پایانی طرح سوالاتی از قبیل  1- با چشم بسته اشیاء را چگنه تشخیص دادید.   2- چگونه می توانیم اشیایی که در محیط اطراف ما وجود دارند به خاطر بسپاریم؟  3- راههای مراقبت از چشم را نام ببرید.

اگر پاسخ ها درست نبودند سعی می کنیم جمع بندی از مطالب گفته شده داشته باشیم و با متذکر شدن راه های مراقبت از چشم بچه ها را نسبت به این عضو حساس 1- موقع نگاه کردن به تلوزیون فاصله را رعایت کنیم. 2- دست کثیف به چشم نزنیم  3- وسایل نوک تیز به چشم نزیم و....

تعیین تکلیف برای جلسه بعد کوچه خود را یا خیابانی که در آن« زندگی می کنید را نقاشی کنید و تعداد تیرک های برق را بشمارید و در نقاشی بکشید.

تکمیل چک لیست

اهداف رفتاری

گروه1

گروه2

گروه3

گروه4

گروه5

گروه6

1- برای تشخیص اشیاء از حس بینایی خود درست عمل می کند.

2- نکات ایمنی در مواظبت از چشم را می داند.

3- در کار گروه همکاری داشته است.

4- در تشخیص اشیاء کنجکاو بودند.

 

 

 

 

 

 

نمره