برای نواختن کافیست فقط موس خود را روی سیم ها حرکت دهید