هیچ دقت کردین افراد با سواد و دانا کمتر حرف می زنند

و هنگام نظر دادن بسیار محتاط هستند؟

اما افراد کم سواد و بی تجربه

در مورد همه چی زود قضاوت کرده و  اظهار نظر می کنند؟

این افراد مانند کبریتند!!

 

سرشان مغز کامل ندارد و با کوچکترین اصطکاکی

آتش می گیرند  ...و... آتش می زنند

می خواهی پخته شوی از کوره در نرو