تازگی ها یاد گرفته ام

که یادگیری گاهی اوقات در سکوت کردن بدست می آید

نه در سوال پرسیدن پی در پی