برای کسی که دوستش داری ماهی بهترین غذاست

به او سلامتی و تندرستی هدیه می دهی

اگر خیلی دوستش داری، به او ماهیگیری را یاد بده

و اگر برایت بسیار عزیز است به تور بافتن را یاد بده

معلم باید درست اندیشیدن را بیاموزد ، نه انباشتن حافظه را

باید فراگیر خودش فکر کردن، خلاقیت و نوآوری را صید کند.