خدا را دوست دارم از نوع رایانه ای !

عقل و عشق

♥خدارا دوست دارم به خاطر اینکه با هر username که باشم  من را  connect می  کند.

♥خدارا دوست دارم به خاطر اینکه تا خودم نخواهم مرا D.C نمی کند.

♥خدارا دوست دارم به خاطر اینکه با یک delete هرچی را بخواهم پاک می کند.

♥خدارا دوست دارم به خاطر اینکه این همه  friendبرایم add می کند.

♥خدارا دوست دارم به خاطر اینکه با اینکه خیـلـــی بدم ولی مرا log off نمی کند.

♥خدارا دوست دارم به خاطر اینکه همه چیز را می داند ولی send to all نمی کند.

♥خدارا دوست دارم به خاطر اینکه هیچ وقت به من پیغام line busy  نمی دهد.

♥خدارا دوست دارم به خاطر اینکه هر وقت اراده کنم on می شود و من می توانم با او حرف بزنم.

♥خدارا دوست دارم به خاطر اینکه دلش را می شکنم اما او باز مرا می بخشد و shut down ام نمی کند.

♥خدارا دوست دارم به خاطر اینکه هیچ وقت گوشی اش را خاموش نمی کند.

♥خدارا دوست دارم به خاطر اینکه هیچ وقت نیازی نیست برایش  BUZZ بفرستم.

♥خدارا دوست دارم به خاطر اینکه وسط حرف زدن نمی گوید وثت ندارم یا دارم با کس دیگری حرف می زنم.

♥خدارا دوست دارم به خاطر اینکه به من می گوید دوستم دارد و دوست داشتنش را مخفی نمی کند.

♥خدارا دوست دارم به خاطر اینکه می گذارد دوستش بدارم ، وقتی می دانم لیاقت آن را ندارم.

♥خدارا دوست دارم به خاطر اینکه از من می پذیرد که بگویم خدایا