آیا معلمانی که خود خلاقانه نمی اندیشند

و نوآورانه تدریس نمی کنند و

مطابق علم روز نو اندیش ؛ پیش نمی روند

معلمی که خود به سطح خود یادگیری نرسیده است!

اهمیت دانش و مهارت زندگی را در دنیای آینده باور ندارد!

و با انگیزه روش های تدریس خود را تغییر نمی دهند!

چگونه می توانند دانش آموزانی

 راغبت ؛ کنجکاو و مبتکر پرورش دهند؟

چرا مانند پرستاران؛  از آموزگاران و دبیران هم

هر دو سال آزمون پیشرفت شغلی  گرفته نمی شود تا

هنگام دریافت گروه و طبقه و یا ضریب های شغلی

معلم نمونه را از سابقه کار انتخاب نکنیم؟

و چه زود همه به درجه خبره و ارشد می رسند؟

عقل و عشق