نمی دونم از کجا شروع کنم

به تعداد مدارس مدیر و معاون

حدود 200 نفر درهر ناحیه ی آموزشی

300 نفر در سازمان و 2000 نفر در وزارتخانه کار میکنند

حقوق می گیرند

برنامه ریزی؛ هدایت و نظارت میکنند

تا یک معلم بدون دغدغه وارد کلاس درس شود

و 30 سال بعد دم باز نشستگی می گویند به تو ضریب 22 درصد خورده...! 80 میلیون تومان به صندوق دولت بدهکاری بیمه فلان کرد تو بسار نکردی؟!

این یعنی:

الف - معلم باید در روستا و کپر درس نمی داد؟

ب-  در شرایط سخت و بدون ضریب سختی کار ؛فعالیت نمی کرد؟

ج-  یک معلم باید چیچک مستون فکر زمستون را یاد می گرفت؟

 گزینه چهارم را پیش بینی کنید؟

د- باید یک معلم ....


به نظر کارشناسان او کجای کار را اشتباه کرده است؟

عقل و عشق

عقل و عشق

عقل و عشق