هر چند زندگی زنگ تفریح کوتاهی است

اما یادمان باشد

زنگ بعد حساب داریم

عقل و عشق