تاریخ تولدت مهم نیست

تاریخ تبلورت مهمه

اهل کجا بودنت مهم نیست

اهل و بجا بودنت مهمه

منطقه زندگیت مهم نیست

منطق زندگیت مهمه

گذشته و زندگیت مهم نیست

امروزت مهمه که چه گذشته ای واسه فردا گذاشتی